Illuminar

Starry starry night.
本命佩法。
豆腐絲。
舍甫琴科隱藏屬性。
徵男友。

Per ardua ad astra.

© Illuminar | Powered by LOFTER

#我也弗曉得我立講眼啥物事

總歸之就是講,從之今朝之往後,我會得立該此個博客里相,也順道便寫眼上海閒話之物事。學堂里相個事體也好,生活高頭事體也好,要想之辦法尋眼物事寫。無啥之別個原因,就當是之對自家個母語個記錄。不管下趟之個只語言會得繼續發展還是會得慢慢交無得人講,多多少少要留眼物事下來。現在因爲教育啦,包括之政策高頭個因素,交關人儕覺着吳語只好講而弗好寫,有個辰光索噶寫白字,根本就弗曉得吳語也有自家個正字,覅去講啥寫了。望之看到個朋友,弗管是吳語個同胞,還是別個地區個同裘,儕多傷心傷心自家個母語,覅讓之噶豐富個文化,最後儕變成之博物館里個錄音喔。

當然之,因爲我本身是鄉下人,寫出來個物事總歸會得有眼土閒話進去個,幫之正宗個、上只角個上海閒話板有眼區別個,假使讀起來像之有眼格里格搭,弗要奇怪,只不過是讀着土閒話啦。

评论